Tư vấn Thi Công: 0913 898 193 - Tư vấn Thiết Kế: 0909 965 088 - Tư vấn Dịch vụ: 0938 800 279

Dịch Vụ Trọn Gói Tốt Nhất    -    Chất lượng sản phẩm và thái độ phục vụ quyết định sự tồn tại & phát triển

Dịch vụ trích lục bản vẽ GPXD, trước bạ, nhà đất

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chi cục thuế, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Phòng QLĐT.

- Thời gian giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc

- Hồ sơ cần chuẩn bị: Bản sao các giấy tờ liên quan đến hồ sơ cần trích lục, bản sao GCN hoặc bản đồ hiện trạng vị trí nhà-đất cần xin cung cấp thông tin quy hoạch

- Phí Dịch vụ trích lục bản vẽ GPXD, trước bạ, nhà đất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà, cung cấp thông tin quy hoạch tại Thủ Đức là: 3.000.000 đồng